നിനക്കായ്…

ആടിയുലഞ്ഞൊരാശതൻ വിരിമാറിൽ          നിരാലംബയാം കണ്ഠത്തിൽ ദുഃഖഗീതം       അമാവാസി തൻ ക്രൂരമാം തമസ്സേ                   നിൻ നിഷ്ഠുരതയെ കണ്ടു ഭയന്ന് ,                  അഗാധ സിന്ധുവിൻ കീഴ്ത്തട്ടിൽ                   വെറുതേ മോഹിച്ചു ചാഞ്ഞ നേരം ;                അരുണകിരണങ്ങൾ സിന്ദൂരരേഖയിൽ       രക്തകണങ്ങളായ് ജ്വലിച്ചിടുന്നു .

ആർദ്രമാം മനസ്സിന്റെ താഴ്‌വരയിൽ               ഏതോ കാലൊച്ച കേട്ടുകൊതിച്ച നാൾ ,       ചന്ദനത്തിടമ്പിൻ ഗന്ധത്തിൽ വശ്യത             മോഹത്തെ വർണ്ണശിബിരമാക്കിയപ്പോൾ     ഏതോ കുയിലിൻ ആർദ്രനാദം കേട്ട്              നീർമിഴിപ്പീലികളടഞ്ഞു പോയി .

ഗതിയില്ലാ ശരീരം പൂകിയൊരു കുതിപ്പിൽ    സ്വയമല്ലാതായൊരു നിമിഷത്തിൽ ,              അറിഞ്ഞു ഞാൻ                                               ബലമുള്ള കൈകളെന്നെ ഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ,     സ്നേഹമൂറുന്ന ദൃഷ്ടികളെൻ _                      നയനങ്ങളെ പുളകിതമാക്കിയപ്പോൾ           തലോടലാശിക്കും എൻ മനസ്സിൽ                   നീ നിത്യസുഖമായിയെത്തിയപ്പോൾ ;   

നറു മഴയുടെ കുളിരിൽ ഞാനാറാടിയപ്പോൾ ചഞ്ചലമനസ്സിൽ ചടുലതാളങ്ങളിൽ               കുഴഞ്ഞാടിയ മാനസതന്ത്രികൾ                      നിന്നെ എന്റേതു മാത്രമെന്നെഴുതിയപ്പോൾ, നീ ആരെന്നറിയീല ,രൂപമെന്തെന്നറിയീല ,   എങ്കിലും നാം കാതോടു കാത്  _                     ഓതാനാഗ്രഹിച്ചതൊരേ സത്യം   ;                 നിന്നെ ഞാൻ ഒരു പാട് സ്നേഹിക്കുന്നു …            

                         – അനഘ .എസ്സ് .ആർ 

Advertisements

ഇനിയും അകലാത്ത എന്റെ മൗനം , എന്റെ കവിതയിലൂടെ …

                               മൗനം…

         ഇനിയും തുടങ്ങീല മഴ കനക്കാൻ ,           തിങ്ങിയൊരു മനം മിന്നും കണക്കെ                 പൊഴിയുന്നില്ലൊരു തുള്ളിയു_                            മകലത്തിരുളുന്നു മഴ തൻ നിറഞ്ഞ മൗനം .

മേഘത്തിനപ്പുറം നീയായിരുന്നുവെ_                ന്നൊരു നാളുമന്നു നിനച്ചതില്ല ,                          സന്ധ്യ മയങ്ങവെ നിർത്തിയ വാക്കുകൾ       മൗനങ്ങളാണെന്നറിഞ്ഞതീല .

ഒരു മൺകലത്തിലെ യൂറുന്ന നനവു നിൻ      മാതൃത്വമാണെന്നറിഞ്ഞതീല ,                            പറയാതെ അന്നു നിൻ കണ്ണിൽ തുടിച്ചതു     പ്രണയാഗ്നിയാണെന്നറിഞ്ഞതീല ,                   ഒരു മിഴിനീർക്കണമായിപ്പൊഴിഞ്ഞതു             നിൻ പ്രിയസ്വപ്നമെന്നോർത്തതീല .

അകലത്തിലേക്കു നടക്കുന്ന നിൻ നിഴലെ_   ന്നാത്മനൊമ്പരമെന്നറിയവേ ,                           അരികിലേക്കണയുവാൻ വെമ്പു ന്നൊരെൻ മനം                                                                               അബലമെന്നിന്നു ഞാൻ തേങ്ങീടവേ ,

മഴകനത്തിട്ടീലയിന്നും   വിതുമ്പുന്നു                    ഒരു കുഞ്ഞുനോവിന്റെ നിത്യ മൗനം …

                     – അനഘ .എസ്സ് . ആർ                        ( ജീവിതം മൗനം മാത്രമായി ചുരുങ്ങിയപ്പോൾ ആ മൗനത്തിൽ നിന്നും ജനിച്ച എന്റെ കവിത )

The Era of Romance !!!

Light as a feather it sits ,                                 On the centre of my palm ;                             Never to be shred into bits ,                           It’s on to make you calm ;                               Miles stretch between us                                 Making so much of a fuss ,                              That the wind beckons me –                          ” I’ll tell you today ” …

Gently I placed the note ,                                Like pinning a rose on your coat ;                The wind gave me a soft kiss ,                      being floated in it .                                           I, too , fly with the breeze ,                            Feeling I am laying in your lap ,                   As I make my way –                                          through clouds that are grey …

I’m tired of the long wait ,                              For my heart carries a heavy weight ,        I can hear your soft whisper ,                        which is coming close to me …

I can smell your rich perfume ,                      It’s making my sense fume ;                         I can see your eyes shine ,                               Looking at me , to say something ;              I can feel you within                                         And all my thoughts you win …    

Your presence here , feels like paradise ,    Now we could sing a song ;                            which make all fall in love ,                           Just swear you love me ,                                   And I will be all yours …

Make your way shorter , and –                       come back faster ;                                              I’ve been waiting  , to feel you within ;      Longing to see your smile ,                            To strand my fingers through your hair ;  I miss you dear ;  I hope you hear …

                   – ANAKHA .S.R                                                 ( for someone very special …)

Friendship!!!!

Friendship is the only ship that does not sink.Friendship is silent,unbreakable by distance and unchangeable by time…

Friends are who make us strong when we are weak ,happy when we are sad ,energetic when we are tired …

Friendship is not about knowing someone for long ,it’s about knowing someone totally …

If you are a real friend then try to understand him/her and never restrict their feelings ,stand as a support always to them even if they commit a crime…

A friendship does not need promise,terms and conditions .It just need only two wonderful people that click!!!

Enjoying my loneliness!!!

I always feel lonely . I am the only daughter of my parents .I always have a happy life ,total enjoyment but really missing friends to play and share my feelings !

But I have some friends who always stand by my side even though if I commit a crime,they are books who makes me happy when I feel alone .

I write poems ,it contains all my feelings and I want to share them to all of you my new friends in blog!!!